Friidrottares idrottsmotivation under Covid19-pandemin En kvalitativ intervjustudie med tävlande friidrottare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Intro: Under Covid19-pandemin har förutsättningar för människor inom en mängd fält i hela samhället påverkats. Vissa riktlinjer och bindande regler har gällt under denna period för att begränsa smittspridning. Idrottsrörelsen, som i Sverige engagerar många människor anses ha påverkats negativt under denna period. Främst har detta ansetts bero på förordningar om begränsning av antalet människor i vissa sammanhang. För aktiva utövare inom idrottsrörelsen är det troligt att motivation till idrott förändrats negativt. Syfte: Studien har som syfte att belysa hur tävlande friidrottares motivation till sitt idrottsutövande har påverkats under Covid19-pandemin. Urval: Deltagarna består av fem vuxna friidrottare, två kvinnor och tre män. Metod: En kvalitativ ansats har använts och datainsamling har skett genom individuella intervjuer. Insamlade data bearbetades genom en innehållsanalys. Resultat: Betydande motivationsfaktorer kopplades till att idrotten kunnat optimeras och prioriteras bättre genom att dagliga åtaganden, såsom att studier och jobb kunnat bedrivas på distans, vilket gav mer tid för återhämtning och ökat träningsfokus. Betydande faktorer som hämmat motivationen var begränsade tävlingsmöjligheter, idrottslig press med direkt anknytning till tävlandet och avsaknaden av socialt stöd i form av familj och publik. Slutsats: Studien bekräftar att tävlande idrottare motiveras av tävlingsmoment och andra faktorer knutna till tävlande, dock har avsaknaden av dessa moment genom pandemins riktlinjer hämmat motivationen. Samtidigt skapade denna situation mer tid för träning och återhämtning som ansetts motiverande, detta kan vara viktiga perspektiv att ta hänsyn till för träningsplanering även när samhället inte omfattas av en pandemi med riktlinjer och förhållningsregler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)