Någon som känner en företagare? En studie kring betydelsen av småföretag och sociala nätverk för utrikesfödda på den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats undersöker orsakerna bakom skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, en fråga som de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i såväl den politiska som den vetenskapliga debatten. Syftet med uppsatsen är att analysera småföretagandets roll på den svenska arbetsmarknaden och dess effekter för personer födda utanför EU/EFTA. Sambandet mellan arbetslöshetsgapet och småföretagande, nätverkseffekter samt humankapital studeras genom att paneldata för Sveriges kommuner analyseras i en fixed effects-modell som omfattar åren 2005, 2010 och 2014. Även förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden och dess konsekvenser för utrikes födda diskuteras. Vi finner ett samband mellan en högre andel småföretag och högre arbetslöshet. Om andelen utrikes födda invånare är tillräckligt hög kan effekten dock bli den motsatta, fler småföretag skulle kunna ha en gynnsam effekt för utrikes födda på arbetsmarknaden. Detta menar vi beror på nätverkseffekter inom gruppen utrikes födda. Även teorier om landspecifikt humankapital får visst stöd i analysen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)