Att erbjuda nyheter på surfplattor i framtiden : En marknadsanalys av nyhetstidningars digitala närvaro i surfplattor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Sammanfattning: Denna studie av den digitala marknaden för svensk dagspress är ett examensarbete utfört åt kvällstidningen Expressen. Undersökningen syftar till att utreda den strukturella marknadssituationen för svensk dagspress och dess förutsättningar rörande framtida närvaro i surfplattan. Via intervjuer med branschexperter söks tolkningar om läsartrender och behov i surfplattan, paketeringsstrategi och behovet av personifierade nyhetsflöden. Undersökningen och dess tolkningar understöds av en inledande litteraturstudie vilken behandlar den svenska dagstidningsmarknaden, dess digitala transformation och tekniska förutsättningar gällande surfplattan och rapporterade konsumenttrender. Studien visar bl.a. att den svenska dagstidningsmarknaden är utsatt för en hög intern konkurrens vilket ställer höga omställningskrav på bolagen i en digital era. Den läsartrafik som besöker nyhetstidningarna via surfplattan är mycket sannolik att fortsätta öka liksom behovet av mer tidsfördrivande och sammanfattade nyheter. Studien visar vidare att tidningarna bör anamma en plattformsneutral paketeringsstrategi med grafisk anpassning till surfplattan. Det ökade utbudet av nyhetsinnehåll på nätet ökar även vikten av att kunna erbjuda personifierade nyheter och rekommenderat innehåll. Inför framtiden kommer det bli viktigt att erbjuda en bra nyhetsupplevelse i surfplattan även om de digitala finansieringsutmaningarna i stort blir av större vikt för tidningarna att finna lösningen på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)