Läs- och skrivinlärning, modersmål och modersmålsundervisning : Intervjustudie med pedagoger i förskoleklass

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka fem olika förskoleklasser i olika områden med flerspråkiga elever och enspråkiga elever och intervjua sex olika förskollärare. Vi fokuserar på hur förskoleklasserna arbetar med läs- och skrivinlärning och modersmålsundervisning. De frågeställningar som vi vill få besvarade i vår undersökning är: Hur organiseras undervisning i läs- och skrivinlärning i förskoleklasserna? Är det någon skillnad i upplägget av undervisningen i barngrupper med flest flerspråkiga barn jämfört med barngrupper med flest enspråkiga barn? Och hur ser modersmålsundervisningen ut i förskoleklasserna och hur menar förskollärarna att detta påverkar elevernas språkutveckling? Syftet med vår C-uppsats är att studera olika förskoleklassers verksamhet där vi fokuserar på hur förskollärarna uppfattar arbetet med läs- och skrivinlärning i förskoleklassen. Och hur förskollärarna menar att elevernas modersmål påverkar deras språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)