Distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband med övervikt och fetma hos barn  -  En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn i världen såväl som i Sverige är ett växande problem och dubbelt så många barn lider av övervikt eller fetma idag jämfört med för 20 år sedan. Det är väl känt att övervikt och fetma kan leda till fysisk och psykisk ohälsa hos barnet. Studier visar att distriktssköterskan inom barnhälsovården möter vissa svårigheter i arbetet med att få familjen att nå en livsstilsförändring. För att få en ökad förståelse för distriktssköterskornas arbete är det intressant att undersöka vilka upplevelser de har av att förmedla information om kosthållning i samband med att barnet har övervikt eller fetma.  Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband med övervikt och fetma hos barnet inom barnhälsovården. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och induktiv ansats. En intervjustudie genomfördes med tio distriktssköterskor som var verksamma inom barnhälsovården. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat presenterades i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna var: Familjen som tillgång i mötet, Användning av resurser och Utmaningar i mötet.  Slutsats: Studien visar att distriktssköterskorna upplever att relationen till familjen är avgörande för att ett framgångsrikt möte ska kunna uppstå. Avsaknad av en god relation till familjen kan resultera i att ämnet är svårt för distriktssköterskan att ta upp, men gör det även svårare för familjen att få till en livsstilsförändring. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)