Har den svenska bolånemarknaden påverkats av finanskrisen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 2000-talets finanskris har haft någon inverkan på den svenska bolånemarknaden för privatpersoner. Då krisen har slagit hårt mot fastighetsmarknader runt om i världen, vill vi se i vilken utsträckning den har drabbat Sverige. Arbetet ämnar undersöka huruvida bankernas inställning till att utfärda bostadslån har förändrats något, samt utifall det har skett några förändringar av regelverk och direktiv från svenska myndigheter. Metod: I vår uppsats har vi använt oss utav såväl en kvalitativ metod som en kvantitativ. Den kvalitativa metoden utgörs av intervjuer, medan den kvantitativa metoden utgörs av information som insamlats genom internet samt diverse litteraturer. Forskningsarbetets avgränsning sträcker sig till att undersöka den svenska bolånemarknaden. Vi har valt att enbart koncentrera oss på privatpersoner och därmed uteslutit företag i vår studie. Vi har valt att undersöka tre banker – Nordea, Handelsbanken och SBAB samt deras tillsynsmyndighet, Finansinspektionen. Detta för att få en övergripande bild av den svenska bostadsmarknaden. Resultat & Slutsats: Vi har i vår studie kommit fram till att den svenska bolånemarknaden för privatpersoner till stor del inte har påverkats. Finanskrisen har inte åtgjort bolåneinstituten någon skada. Bostadslånen avsedda för privatpersoner har fortsatt att öka. Det som kunnat ses är en skillnad i räntenivå. Regelverk och direktiv har inte förändrats i Sverige i och med finanskrisen på bolånemarknaden. Förslag till fortsatt forskning: Vi rekommenderar att fortsätta studien genom att se huruvida nuvarande krisen i Grekland kommer att påverka världsekonomin och därigenom den svenska bolånemarknaden. Man skulle även kunna forska vidare genom att undersöka om Finansinspektionens införande av bolånetak på 85 %, den 1/10-2010, kommer att innebära någon förändring för den svenska bolånemarknaden. Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kommer att bidra till en ökad förståelse för den svenska bolånemarknaden samt hur denna har påverkats utav finanskrisens utbrott år 2008. Uppsatsen kommer ge en insyn i den finansiella världen för bolån och förklara hur regelverk och direktiv präglar den svenska bankrörelsen. Nyckelord: Svenska bolånemarknaden, finanskrisen, utlåning till privatpersoner

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)