Effektivisering av bygglogistik : Utmaningar

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Varierande styrmedel samt olika politiska mål har gett upphov till varierande i bygginvesteringar. Detta har i sig lett till olika utmaningar inom byggbranschen främst inom bygglogistik. Bygglogistik och dess delar ihop med byggmaterial representerar 61% av byggkostnaden. Under de senaste 10 åren har byggkostnaden bara ökat. År 2010 låg byggkostnaden på drygt 26 000 kr/m2. År 2020 ligger den på drygt 37 000 kr/m2. Sverige har de högsta byggkostnaderna i Europa. 61% av byggkostnaden går åt material och transport. Den största utmaningen är att minska dessa kostnader genom effektivisering av bygglogistik. Syftet med studien är att undersöka de största utmaningar som finns inom bygglogistiken orsakade av svensk ekonomi och miljöpolitik. Målet är att ta fram främsta utmaningar inom bygglogistik samt vilka potentiella åtgärder som kan tillämpas för att minska denna byggkostnad. Första frågeställning är vilka de främsta utmaningar som bygglogistiken har idag orsakade av ekonomi och miljöpolitiken? Andra frågeställningen är vilka åtgärder finns det för dessa utmaningar? För att besvara frågeställningen behöver studien tillämpa en vetenskaplig forskningsmetod för att säkerställa att all data och information är objektiva. Vidare väljer studien en kvantitativ forskningsmetod för att rapporten är endast intresserad av statistik, generaliserbara samt kvantifierbara resultat. Vidare är studien endast intresserad av fakta och inte åsikter. För att uppfylla studien syfte anses kvantitativ metod som lämpligast för att dra lämpliga slutsatser och bilda sig en bättre uppfattning kring verkligheten. Resultatet av erhållen information och grafer/figurer tyder på att bränslepriser har ökat och detta innebär högre logistik-priser för byggbranschen. Detta kombineras med strängare krav av staten i form av reduktion-plikter samt nettonollutsläpp 2045 har skapat svårare miljö att anpassa sig efter. Allt detta kombineras med Covid-19 men även Rysslands invasion av Ukraina har skapat ännu svårare miljö. Möjliga åtgärder är att tillämpa LCC och LCA för att tackla miljöpolitiska utmaningar, för ekonomiska utmaningar behövs VSM tillämpas för att garantera stabilare ekonomi för byggbranschen: En annan åtgärd som kombinerar både miljöpolitiska men även ekonomiska aspekter är tillämpning av BIM. Sverige är i stort behov av nya bostäder och infrastrukturrenoveringar. Men hänsyn till de nya miljöpolitiska lagar samt ekonomiska hinder blir uppfyllningen av behovet svårare. Att ta ner bygglogistik-priser speciellt inom transport är en växande utmaning då staten har varit tydliga med att bränslepriser kommer vara någorlunda samma i framtiden. aktuell situation tyder på att majoriteten av alla utmaningar skulle inte finnas från första början. Slarvighet i form av igen spårning för avgifter, traditionella arbetssätt, minimalt intresse för innovation har varit karakteristik drag för byggbranschen under längre period. Vidare har alla dessa “inte så stora problem” byggts upp och haft “snowball effect” på själva branschen men även Sverige generellt. Trots detta finns det fortfarande alternativ för att åtminstone förebygga för framtida generationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)