Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. Sjuksköterskan ska även finnas med i hanteringen och hjälpa personen att finna en meningsfullhet i vardagen trots sjukdom. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelse av att leva med Multipel Skleros. Metod: En litteraturöversikt av induktiv ansats med tretton kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom två huvudteman med fem underteman. Att förlora en del av sig själv beskriver hur personers identitet, vardag och kroppsuppfattning förändras då kroppen kan kännas främmande och att livets mening förändras. Strategier för att hantera dagligt liv beskriver hanteringen och acceptansen av en ny livssituation. Kontrollen och förståelsen för sjukdomen ökar genom hjälpmedel, planering och sociala kontakter. Slutsats: Sjukdomen leder till en upplevelse av förändrad identitet och självbild samt att sociala kontakter och aktiviteter blir påverkade av sjukdomen på olika sätt. Hur sjukdomen hanteras är olika. Litteraturöversikten ger en ökad förståelse och kunskap kring hur personer med MS upplever sig själva och sin vardag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)