Möjligheter för en konkurrenskraftigare organisation genom utveckling av inköpsprocess

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Möjligheter för en konkurrenskraftigare organisation genom utveckling av inköpsprocess - En empirisk fallstudie av Pharmacia AB, Helsingborg Författare: Simon Smrtnik, John Söderström, Mikael Voltaire Handledare: Christer Kedström och Paul Jönsson Seminarium: Magisterseminarium med inriktning Strategic Management inom institutionen för Företagsekonomi vid Ekonomihögskolan Lund, den 31 januari 2003. Nyckelord: läkemedelsindustri, möjligheter, inköpsprocess, inköpsstrategi, relationer Problem: Omstruktureringen i läkemedelsbranschen har gett upphov till möjligheter att stärka konkurrenskraften genom utveckling av effektivare inköpsfunktion i en alltmer konkurrensintensiv marknad. Det leder till en mer prismedveten bransch, där ett ökat kostnads- och intäktsmedvetande kan ställs i relation till inköpslitteratur som beskriver att läkemedelsbranschen traditionellt har en eftersatt inköpsfunktion. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att identifiera och analysera möjligheter med ett ökat medvetande för inköpsprocessens aktiviteter i ett läkemedelsföretag. Med möjligheter avser vi den potential som finns i inköpsprocessens aktiviteter att kunna öka eller bibehålla företagets konkurrenskraft. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av läkemedelsföretaget Pharmacia AB i Helsingborg. Utifrån strategiteori, relationsteorier och inköpsmodeller analyseras fallstudien och det skapar därmed ett ramverk för hur inköpsprocessen är utvecklad samt tillvaratagen för valt fallföretag inom den konkurrensintensiva och mogna branschen som den karaktäriseras av. Därefter undersöks viktiga strategiska aspekter, vilka sedan ligger till grund för att identifiera möjligheterna i fallföretaget. Slutsats: Läkemedelsindustrin har karaktäriserats som en marknad med höga marginaler och låg kostnadskontroll och har därigenom haft liten orsak att fokusera på kostnader och rationaliseringsmöjligheter. Det har emellertid förändrats med marknadens allt högre krav på lägre produktpriser tillsammans med ett allt mer intensivt konkurrenstryck, vilket medfört minskade marginaler för företagen. Det har ökat prismedvetenheten i fallföretaget och skapade ett behov av förändring av inköpsfunktionen, där vi fann att kontroll och effektivisering framstod som incitament till omstruktureringen av inköpsfunktionen på Pharmacia i Helsingborg. Resultatet av omstruktureringen har lett till en ökad medvetenhet för möjligheterna med en övergripande kontroll och uppföljning av aktiviteterna i inköpsprocessen till att skapa en konkurrenskraftigare organisation. De möjligheter vi har identifierat och analyserat är; kostnadseffektivitet, riskreducering, kvalitetsförbättring, reducerad utvecklingstid och genomflödestid, transparens och relationsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)