Telefonrådgivning inom primärvården : Distriktssköterskors erfarenheter. En kvalitativ intervjustudie.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Sammanfattning: Bakgrund: Telefonkontakt är ofta den första kontakten patienterna har med sjukvården. Tri-agering och rådgivning via telefon är en växande och komplex del av sjukvården där be-dömningen av patienten ska utföras utan någon visuell kontakt. Syfte: Distriktsköterskors erfarenheter av telefonrådgivning inom primärvården. Metod: Intervjustudie med kvalitativ design. Nio intervjuer utfördes. Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Tre huvudkategorier och nio subkategorier hittandes. Resul-tatet visade på att det behövs mer stöd och utbildning inom telefonrådgivning. Stöd från kol-legor och chef är också viktigt då telefonrådgivning är krävande och det kan uppstå svåra samtal. Diskussion: Det framkommer i andra studier information som styrker det som sagts i intervjuerna. Slutsats: Det behövs mer utbildning i telefonrådgivning både i utbildningen till distriktssköterska och på arbetsplatsen. En betydande roll är en fungerande arbetsplats där det är högt i tak och att personalen har förtroende för varandra och kan diskutera och få stöd av varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)