Påverkar takhöjden hästens normala kroppsställning?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Författare: Selma Claar ; [2012]

Nyckelord: Häst; Häststall; Takhöjd; Djurskydd; Kroppshållning; Beteende;

Sammanfattning: I de svenska djurskyddsföreskrifterna anges 1,5 × mankhöjden som lägsta takhöjd i häststall. Det har ifrågasatts om takhöjden påverkar djurets miljö så mycket att föreskriften skall tillämpas strikt även i befintliga stall. Motivet till föreskriften är att hästen skall kunna stå i normal ställning och inte slå i taket om den kastar upp huvudet men också för att ventilationen ska fungera på ett bra sätt. Inga objektiva data har hittats i litteraturen om hur takhöjden påverkar hästens möjlighet att stå i normal ställning eller att lägre takhöjd än den föreskrivna påverkar risken att slå i taket. Varför takhöjden skulle vara viktig för att ventilationen ska fungera på ett bra sätt är oklart. För att djurskyddskontrollerna skulle bli mer likvärdiga fick länsstyrelserna ansvaret för djurskyddskontrollerna 2009. Det finns dock tydliga skillnader i hur länsstyrelserna bedömer avvikelser från föreskriven takhöjd. Studiens syfte var att undersöka om en lägre takhöjd än den lagstadgade påverkar hästens normala kroppställning. Hypotesen var att hästen tvingas ändra sin halsvinkel (sänker huvudet) när takhöjden underskrider 1,5 x mankhöjden. Ett höj- och sänkbart innertak monterades i en box på Flyinge. Hästens halsvinkel mättes med hjälp av en ”inertial measurement unit” (IMU) som fästes mitt fram på hästens hals under struphuvudet med hjälp av tejp. Halsvinkeln registrerades 4 gånger per sekund mellan klockan 16 på eftermiddagen och 8 på morgonen. Mätningarna skedde med ett avstånd från ströbädd till innertak mellan 250 och 200 cm. Tre hästar med olika mankhöjd användes i försöket. Resultaten visar inget samband mellan takhöjd och halsvinkel inom det testade intervallet och insamlade data ger inget stöd för hypotesen att hästens halsvinkel ändras när innertaket sänks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)