Sökning: "sambandet mellan redovisning och beskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden sambandet mellan redovisning och beskattning.

  1. 1. Sambandet mellan redovisning och beskattning utanför det formaliserade sambandet i 14 kap. 2 § IL

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Gustaf Otterheim; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  2. 2. Beskattning av valutakursförändringar på utländska fordringsrätter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Disa Schulz; [2016]
    Nyckelord :skatterätt; utländska fordringsrätter; kapitalvinstbeskattning; valutakursförändringar; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna vad som utgör gällande rätt för valutakursförändringar på utländska fordringsrätter. Utöver det har även den svenska rätten gällande utländska fordringsrätters förhållande till EU-rätten behandlats. LÄS MER

  3. 3. Utrymmet för köpeskillingsallokering i redovisning och beskattning

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Christian Thalén Thor; [2016]
    Nyckelord :köpeskillingsallokering; redovisning; beskattning; Kellgren; rättvisande bild; god redovisningssed; periodisering; klassificering; reciprocitet; bedömingsreciprocitet; värderingsreciprocitet;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och därefter analysera kopplingen mellanredovisning och beskattning med hänsyn till köpeskillingsallokering. Uppsatsen gör ingetanspråk på fullständighet i ämnet, utan syftet är snarare att skapa en probleminventerande översikt. LÄS MER

  4. 4. Normernas karaktär i K2 och K3 : Är principbaserade normer förenliga medlegalitetsprincipen?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Emma Fors; Natalie Tälth; [2016]
    Nyckelord :Rule- and principle-based standards; K2; K3; K-regulations; generally accepted accounting principles; principle of legality; the relationship between accounting and taxation; analogy.; Regel- och principbaserade normer; K2; K3; K-regelverken; god redovisningssed; legalitetsprincipen; sambandet mellan redovisning och beskattning; analogi.;

    Sammanfattning : Principbaserade standarder ger vag vägledning om hur standarder ska följas och de lämnarstort utrymme för tolkning och bedömning. I inkomstskattelagens 14 kap. 2 § uttrycks det attresultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att beskattningstidpunkten skafastställas i enlighet med god redovisningssed. LÄS MER

  5. 5. Sveriges kompletterande normgivning kring periodiseringsfrågan : En rättsfallsstudie av fem prejudicerande domslut

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Malin Lindén; Malin Zöger; [2014]
    Nyckelord :God redovisningssed; intäkt; innebörd före form; periodisering; periodiseringsfrågan; prejudicerande domslut; redovisningsprinciper; sambandet mellan redovisning och beskattning.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera svårigheter, risker och möjligheter angående den kompletterande normgivningen som tillämpas vid periodiseringsfrågan.Metod: I uppsatsen används en kvalitativ ansats för att uppfylla det formulerade syftet. LÄS MER