Sökning: "sambandet mellan redovisning och beskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden sambandet mellan redovisning och beskattning.

 1. 1. Sambandet mellan redovisning och beskattning utanför det formaliserade sambandet i 14 kap. 2 § IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Otterheim; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beskattning av valutakursförändringar på utländska fordringsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Schulz; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; utländska fordringsrätter; kapitalvinstbeskattning; valutakursförändringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine Swedish law regarding currency gains and losses. The survey also analyzes Swedish law on receivables in relation to EU law. Another focus of this essay is to study the precedent Holding AB sets for other cases. LÄS MER

 3. 3. Utrymmet för köpeskillingsallokering i redovisning och beskattning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christian Thalén Thor; [2016]
  Nyckelord :köpeskillingsallokering; redovisning; beskattning; Kellgren; rättvisande bild; god redovisningssed; periodisering; klassificering; reciprocitet; bedömingsreciprocitet; värderingsreciprocitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och därefter analysera kopplingen mellanredovisning och beskattning med hänsyn till köpeskillingsallokering. Uppsatsen gör ingetanspråk på fullständighet i ämnet, utan syftet är snarare att skapa en probleminventerande översikt. LÄS MER

 4. 4. Normernas karaktär i K2 och K3 : Är principbaserade normer förenliga medlegalitetsprincipen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Fors; Natalie Tälth; [2016]
  Nyckelord :Rule- and principle-based standards; K2; K3; K-regulations; generally accepted accounting principles; principle of legality; the relationship between accounting and taxation; analogy.; Regel- och principbaserade normer; K2; K3; K-regelverken; god redovisningssed; legalitetsprincipen; sambandet mellan redovisning och beskattning; analogi.;

  Sammanfattning : Principbaserade standarder ger vag vägledning om hur standarder ska följas och de lämnarstort utrymme för tolkning och bedömning. I inkomstskattelagens 14 kap. 2 § uttrycks det attresultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att beskattningstidpunkten skafastställas i enlighet med god redovisningssed. LÄS MER

 5. 5. Sveriges kompletterande normgivning kring periodiseringsfrågan : En rättsfallsstudie av fem prejudicerande domslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Lindén; Malin Zöger; [2014]
  Nyckelord :God redovisningssed; intäkt; innebörd före form; periodisering; periodiseringsfrågan; prejudicerande domslut; redovisningsprinciper; sambandet mellan redovisning och beskattning.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera svårigheter, risker och möjligheter angående den kompletterande normgivningen som tillämpas vid periodiseringsfrågan.Metod: I uppsatsen används en kvalitativ ansats för att uppfylla det formulerade syftet. LÄS MER