Den geriatriske kattens näringsbehov : vilka hälsofördelar kan en anpassad diet medföra?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: Katten är ett omtyckt husdjur och finns i många hushåll runt om i Sverige. En bättre hälsostatus till följd av bättre kunskap och förbättringar inom djurhälsovård, nutrition och skötsel av katter har medfört att många katter idag lever längre och uppnår allt högre ålder. Ett ökat intresse för hälsa och nutrition ses bland djurägare och djurhälsopersonal och det är därför inte särskilt överraskande att allt fler anser att det är viktigt med en anpassad kost till sina husdjur. En kost som tillgodoser kattens näringsbehov och som har ett så optimalt näringsinnehåll som möjligt kan användas för att ge en bättre grundhälsa och främja välmående såväl som förebygga och minska risken för sjukdom. I takt med att katten åldras sker förändringar i kroppen som påverkar katten både fysiologiskt och mentalt, däribland kattens ämnesomsättning och kognitiva förmåga. Det är inte heller ovanligt att katten drabbas av åldersrelaterade sjukdomar. Om kattens skulle drabbas av sjukdom kan man i dagsläget understödja och ibland även behandla sjukdomen med hjälp av en anpassad diet. Denna litteraturstudie har som syfte att redogöra hur den friske geriatriske kattens näringsbehov förändras med åldern samt några av de vanligaste sjukdomar som den äldre katten kan drabbas av och hur dessa hanteras med hjälp av dieten. Detta för att kunna ge den äldre katten så bra förutsättningar till god hälsa som möjligt. Den friska geriatriske kattens näringsbehov är väl beskrivet i litteraturen och sammantaget finns det god evidens för att de nedbrytande processer som kroppen genomgår till följd av åldrandet kan bromsas med hjälp av en anpassad diet. Fördelarna är att katterna kan leva ett längre och mer hälsosamt liv. Åtgärder som visat sig ha god effekt för bättre hälsa är en ökad proteinmängd, tillsättande av antioxidanter och av essentiella fettsyror. De flesta av sjukdomarna som den äldre katten drabbas av kräver ofta någon form av farmakologisk behandling för att bromsa och/eller mildra symtomen som sjukdomen ger. Dieten är i de flesta av dessa utvalda sjukdomsfall ett sätt att understödja den farmakologiska behandlingen som är primär. Behandling med hjälp av nutrition kan göras på olika sätt såsom att öka mängden näringsämnen som har positiva effekter eller genom att reducera näringsämnen i foder som påverkar sjukdomen negativt. Komplexiteten i ämnet är dock något som gör att det är svårt för djurägare att hitta aktuell information. I takt med att mer forskning görs inom området så bör målet vara att skapa lättillgängliga riktlinjer och rekommendationer som gör det lätt för djurägare att hitta korrekt information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)