Kvinnohälsa och hygienhantering i samband med menstruation i Ilembula, Tanzania – ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Många flickor i Tanzania startar sin menstruationsdebut oinformerade, oförberedda och utan stöd. Kvinnor och flickor tvingas hantera sin menstruation utan varken tillgång till adekvata mensskydd eller information om detta ämne vilket leder till förödande konsekvenser för deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Reproduktiv hälsa och hygienhantering i samband med menstruation är ett ämne som behövs mer forskning på, speciellt i utvecklingsländer. Denna studien gjordes vid Ilembula Lutheran Hospital i Ilembula, Tanzania där sjuksköterskor blev intervjuade för att undersöka hur de arbetar med kvinnohälsa och hygienhantering i samband med menstruation. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskornas arbete med kvinnohälsa och hygienhantering i samband med menstruation i Ilembula, Tanzania. Metod: En kvalitativ explorativ design användes. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer och med hjälp av en intervjuguide. Det insamlade materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas arbete med kvinnohälsa och hygienhantering i samband med menstruation bestod av tre huvudfynd; att informera, sjuksköterskans roll och utmaningar. En signifikant del i sjuksköterskans roll var att informera kvinnor och flickor om mensskydd, att hålla god hygien och hur de bör uppföra sig efter deras menstruationsdebut. Varje dag ställs sjuksköterskorna inför många utmaningar i deras arbete med detta ämne, vilka bottnar i den låga ekonomiska status, låga kunskapsnivå och tabu som råder i samhället. Slutsats: Kvinnohälsa och hygienhantering i samband med menstruation är en fråga för mänskliga rättigheter och måste angripas med kraft på alla nivåer, av såväl kvinnor som män. För att detta ska kunna främjas så måste kulturella, sociala och religiösa tabus brytas och alla, i synnerhet sjuksköterskor, behöver få adekvat information om kvinnohälsa och menstruation samt om olika hanteringsalternativ som grundar sig i evidensbaserad och vetenskapligt beprövad forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)