Faktorer och attityder som påverkar mammor vid amning : En enkätundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Amning medför flera fördelar för både mamman och barnet. I Sverige finns en rekommendation på exklusiv amning upp till sex månader och fortsatt amning under det första levnadsåret eller längre kombinerat med långsam introduktion till annan mat. Amning kan påverkas av flera faktorer som fysiologiska, psykologiska och samhälleliga. Syftet: var att undersöka olika faktorer som påverkar mammors amning och deras attityder till amning. Metod: En kvantitativ metod användes där data samlades in med hjälp av en webbenkät som delades på Facebook i olika mammagrupper. Frågorna var utformade enligt: bakgrund, barnet, amningsbeteende och åsikter. Inklusionskriterierna var mammor med minst ett barn på 0-5 år. Data analyserades med Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis och Chi-2 test. Signifikansnivån fastställdes till p-värdet 0,05. Resultat: Totalt besvarades 676 enkäter, medianåldern var 31 år med 25:e och 75:e percentilen (28 respektive 34 år). Majoriteten (n = 478, 71%) av deltagarna hade universitetsutbildning. En stor andel av mammorna hade tänkt amma längre än sex månader (n = 292, 43%). Av de mammor som avslutat amningen (n = 232) var det 34% som ammade kortare än vad de planerat, och 42% som ammade längre de planerade. Faktorer som påverkade amningen var; attityder, utbildningsgrad, bekvämlighet och rekommendationer för amning. Slutsats: Många mammor hade en positiv inställning till amning och dess fördelar samtidigt som 34% av deltagarna ammade kortare än vad de hade planerat. Genom tidig intervention och utbildning kan mammor amma så länge som de har tänkt sig. Fler studier behövs för att utforska den stora variationen av attityder kring amning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)