Sökning: "choir leader"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden choir leader.

 1. 1. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

 2. 2. Körsång som hälsofrämjande aktivitet : En studie om flowskapande och hälsofrämjande upplevelser av att sjunga i grupp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Johansson; [2017]
  Nyckelord :Choir singing health promotion flow; Körsång hälsopromotion flow;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur körsång påverkar den upplevda hälsan hos körsångare inom Svenska kyrkan. För att fördjupa studien ytterligare studerades även respondenternas upplevelser av körsången och hur dessa upplevelser kan kopplas till flow-teorin. LÄS MER

 3. 3. ”Det sjunger inom mig” - En kvalitativ studie om hur körsång påverkar körsångarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Agnes Nordlander; [2017]
  Nyckelord :music and health; music and identity; music; choir conducting; choir singing; utbildningsvetenskap. Choir; sinnesro; musik som redskap för förändring; musik och hälsa; musikpedagogik; musik och identitet; musik; körledning; Kör; körsång; music as a tool for change; serenity; educational science; music education.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om körsång och dess potentiella påverkan på människor. Syftet är att ta reda på om – och hur körsångarna i Sinnesrokören upplever att körsången påverkar dem och vilka faktorer det är som gör att de i sådana fall påverkas. LÄS MER

 4. 4. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

 5. 5. Resan är målet : En intervjustudie om körsång och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier; Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Marie Johansson; Anni Naumansson; [2015]
  Nyckelord :choir; choir singing; well-being; choir leader; pedagogical approaches.; kör; körsång; välmående; körledare; pedagogiska förhållningssätt.  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fyra respondenters syn på hur körsång har påverkat deras välbefinnande. För att uppnå syftet har vi valt följande forskningsfrågor: Hur beskriver respondenterna att de mår före, under och efter en körrepetition? och Hur beskrivs körsång påverka respondenterna på kortare, eller längre sikt?  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjuform. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet choir leader.

Din email-adress: