Sökning: "”Wow Factor”"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ”Wow Factor”.

 1. 1. Boven i dramat : En kvalitativ studie om lärares tankar om drama som lärverktyg i SO-undervisningen i åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Jannborg; Sofia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Drama; Lek; Drama som lärverktyg; Framgångsfaktorer; Anne Bamford; The Wow Factor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning, och hur, åtta lärare i åk 1-3 använder drama som lärverktyg i SO-undervisning och vad de tänker om lärverktyget i SO-undervisningen. Drama har visats ha positiv inverkan på elevers lärande och utveckling men ändå finns en uppfattning om att drama som lärverktyg exkluderas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Om vi gör roliga saker så får vi glada elever : En undersökning av påverkansfaktorer och kvalitetskriterier för estetiska projekt i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Olausson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska; Konstnärliga och Kreativa projekt i Skola; Musikpedagogik; Musikterapi; Estetisk undervisning; Estetiska läroprocesser; Skolkör; Luciatåg; Träningskolan; Anne Bamford; The wow factor; Tomas Saar; Träningslogik; Linjära eller Meningsskapande arbetsformer; Maximal identitetsinvestering; Tyst kunskap; Tacit knowledge;

  Sammanfattning : En undersökning av estetiska projekt i skolmiljö. I undersökningen intervjuas en musiklärare, en förskoleklasslärare och en musikterapeut som representanter för olika yrkesgrupper som arbetar med estetiska projekt i skolmiljö. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt drama i SO-undervisningen : En studie om några F-3 lärares inställning till pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Edin; Camilla Andersson; [2018]
  Nyckelord :Applied theater; pedagogiskt drama; The Wow Factor; inställning till drama; SO-undervisning; drama som metod;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sju F-3 lärares inställning till pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen. Studien präglas av det teoretiska perspektivet pragmatismen. Som undersökningsmetod används semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att vissa lärare har en positiv inställning till drama. LÄS MER

 4. 4. Små citroner gula : En studie i hur estetiska lärprocesser iscensätts, värderasoch realiseras, samt hur en lärmiljö med – ”The Wow Factor”påverkar inlärning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Selstam; [2015]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; lärmiljö med sinnen; ”Wow Factor”; kreativitet; stimulans; identitets-utveckling; makt; bedömning; utbildning; kvalitétsutveckling av estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur estetiska lärprocesser används för att stimulera lärandet och utveckla eleverna på gymnasial nivå i ämnet religionskunskap. För att få svar har under-sökningen fokuserat på hur estetiska lärprocesser iscensätts i praktiken, kopplat till teori om hur dessa lärprocesser kan påverka och stimulera elevens utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Hydropolis

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Kristoffer Dahl; [2014]
  Nyckelord :Västertorp; badhus; idrottshall; simhall;

  Sammanfattning : Västertorp, ännu en ansiktslös Stockholmsförort, i stort behov av nya sim- och idrottshallar, samt i kanske ännu större behov av lite WOW-faktor. Hur åstadkommer man detta utan att frångå ett tämligen strikt program? Min utgångspunkt var att först fokusera på funktionalitet och därefter, när jag ritat ett fungerande bad, i detta hitta arkitektoniska kvalitéer jag kunde utveckla. LÄS MER