Sökning: "Albin Brette"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Brette.

  1. 1. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
    Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

    Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER