Sökning: "Alparslan Tügel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alparslan Tügel.

  1. 1. Straffbudet mened - Föreligger det med hänsyn till dess skyddsintressen ett behov av att utvidga dess tillämpningsområde?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Alparslan Tügel; [2014]
    Nyckelord :Straffrätt; brott; mened; ed; skyddsintresse; kriminalisering; utsaga; sanning; osanning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : För det fall ett straffbuds tillämpningsområde inte omfattar gärningstyper som kan skada dess skyddsintressen, föreligger det p.g.a. avsaknaden av lagens straffhot, en förhöjd risk för att viktiga enskilda, allmänna och/eller statliga intressen utsätts för kränkningar. LÄS MER