Sökning: "Amanda Wernersdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Wernersdotter.

  1. 1. Mäh, inte den låten! E du tjej, eller? : En kvantitativ studie om musik, genus och identitetsskapande på fritidshemmet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

    Författare :Amanda Wernersdotter; Mia-Terese Andersson; [2017]
    Nyckelord :genus; musik; identitetsskapande; fritidshem; normkritik; norm; identitet;

    Sammanfattning : Musik är en stor del av barn och ungdomars fritidskultur och den ingår i hög grad i fritidshemsverksamheten, vilket ger anledning att granska på vilket sätt den används i relation till genus. Då fritidshemmet ska vara en arena för diskussion om och problematisering av normer i media och populärkultur bör det finnas en normkritisk medvetenhet hos fritidslärare gällande alla estetiska uttrycksformer som används i verksamheten. LÄS MER