Sökning: "Anette Lundblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Lundblad.

  1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans : En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

    Författare :Anette Lundblad; Minna Kantola; [2020]
    Nyckelord :Chronic Fatigue Syndrome; Myalgic Encephalomyelitis; Occupational Therapy; Occupational Therapy interventions; Occupational balance; Rehabilitating;

    Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och kartlägga arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans. Metod: För att besvara syftet så utfördes en litteraturöversikt som inkluderar kvalitativa studier, kvantitativa studier och litteraturstudier, totalt åtta studier. LÄS MER