Sökning: "Anna Willman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Willman.

 1. 1. Using conventional manufacturing methods for industrialising the production at a start-up company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hanna Hartikainen; Anna Willman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project was initiated in collaboration with a start-up company in the solar cell industry, aiming at producing organic photo voltaic cells in a roll-to-roll process. The company is currently undergoing a transformation from a process validation stage towards a small-scale pilot production, with the goal to reach a steady state production during Q1 2020. LÄS MER

 2. 2. An evaluation of alloying elements in shredded steel scrap : Economic and environmental aspects of the recycling process for the steel scrap category E40

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ulrika Solheim; Anna Willman; Marja Wedberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors känslor och copingstrategier vid patienters dödsfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Bodebring; Anna Leveau; [2009]
  Nyckelord :copingstragtegier; dödsfall; känslor; litteraturstudie; patienter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Arbetet som sjuksköterska innebär att komma i kontakt med döden vilket kan upplevas svårt. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors känslor vid patienters dödsfall och olika copingstrategier som används för att hantera dessa. LÄS MER

 4. 4. En studie om rehabilitering - en skamgörande process

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Ewa Pettersson; Veronica Willman; Anna Jonsson; [2008]
  Nyckelord :rehabilitering; psykiskt funktionshindrade; Scheff; skam stolthet; sociala band; stämplingsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is using theories about labeling and social bonds to study whether a measure of rehabilitation for the psychically disabled contributes to a return to a normal status as not-labeled. Partly we examine whether the activities organized by the regulation-ruled authorities during the work of rehabilitation lead to shame or pride, and partly how these activities are organized regarding the processes that lead to the emotions pride or shame among the participants. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet : Upplevelser och behov av stöd hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Håkansson; Elisabeth Persson; [2007]
  Nyckelord :Cancer; Palliativ; Avancerad hemsjukvård; upplevelser; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter med cancer upplevde att vårdas palliativt i hemmet samt vilket behov av stöd de hade. Litteratursökningen genomfördes på databaserna Blackwell Synergy, PubMed och Elin. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1999 och 2007. LÄS MER