Sökning: "Anne Christine Andreasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Christine Andreasson.

  1. 1. “Ofta pratar jag med mina kollegor för att då kan jag få lite perspektiv” - En kvalitativ studie om lärares upplevelse och hantering av emotionella krav samt deras erfarenheter av välmående i yrket

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Anne Christine Andreasson; [2020-10-06]
    Nyckelord :emotioner; känsloarbete; emotionshantering; lärare; kontaktyrken; reflexivitet; reflektion; välbefinnande;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to, from teacher’s perspective, discuss and increase theunderstanding of experiences that give them a feeling of wellbeing in their daily workwhen dealing with the emotional demands that are required in their profession. Thestudy analyzing their experiences and their ways to handle emotional demands fromtheory about emotions, rules and strategies as well as ability to emotionalreflexivity. LÄS MER