Sökning: "Azerina Cano"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Azerina Cano.

 1. 1. "En puff i rätt riktning"? : En intervjustudie om hur personer med olika länderbakgrund upplever arbetsmarknadsåtgärden Komjobb i Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Azerina Cano; Clara Blidmo; [2009]
  Nyckelord :Labour market policies; Labour market; Labour action; Unemployment; Komjobb; Marginalization Social constructionism.; Arbetsmarknadspolitik; Arbetsmarknad; Arbetsmarknadsåtgärd; Arbetslöshet; Komjobb; Utanförskap Socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : The study sheds light on how individuals from different countries experience the labour action Komjobb. The study aim to examine in which consideration experiences of the action Komjobb differs among the participants. The study is based on eight qualitative interviews and analyzed by using the method of phenomenography. LÄS MER

 2. 2. Punkten : En etnologisk studie om ungdomars och vuxnas upplevelser av mötesplatsen ”Punkten”

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Azerina Cano; [2008]
  Nyckelord :Ungdom; personal; mötesplats; grupp; ”vi” och ”dom” och livsfas.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa och diskutera personalens och ungdomarnas uppleverlser kring arbetet med mötesplatsen Punkten i förhållande till dess tänkta syfte, samt att undersöka vilka skillnader och likheter som förekommer mellan dessa två grupper. Syftet har belysts genom fältobservationer och kvalitativa forskningsintervjuer, datamaterialet har analysterats utifrån den fenomenografiska metoden. LÄS MER

 3. 3. Att bo i välfärdsstaten Sverige : En antologi som skildrar olika boendeförhållanden

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Clara Blidmo; Majda Ramic; Azerina Cano; Kristina Dawoud; [2007]
  Nyckelord :Boende; identitet; livsvillkor; välfärd; miljonprogram; förort; unga vuxna; hemlösa.;

  Sammanfattning : Antologin syftar till att belysa olika boendeförhållanden i välfärdsstaten Sverige. Utifrån aspekter som, Miljonprogramsförorter, unga vuxnas och hemlösas boendesituation har vi belyst de olika boendeförhållandena. Vi vill lyfta fram boende som ett livsvillkor och dess betydelse för en individs identitetsskapande. LÄS MER