Sökning: "Bakslagseffekten"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bakslagseffekten.

  1. 1. "Man måste bädda för att inte bli ifrågasatt" : En kvalitativ studie om hur bakslagseffekten verkar i en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Denise Gotvik; Malin Öström; [2018]
    Nyckelord :Backlash; female leaders; gender roles; female-dominated organizations and gendered organizations; Bakslagseffekten; kvinnliga ledare; könsroller; kvinnodominerade organisationer och könspräglade organisationer;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. Metod: Vår studie antar en kvalitativ forskningsansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio kvinnliga chefer inom en kvinnodominerad organisation. LÄS MER