Sökning: "Centrumorganisation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Centrumorganisation.

  1. 1. Att marknadsföra en stadskärna : En kvalitativ studie om hur Sandvikens stadskärna kan marknadsföras och ses som mötesplats

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Erica Jansson; Isabelle Ramström; [2016]
    Nyckelord :Platsmarkandsföring; Centrumorganisation; mötesplats; kultur; handel; stadskärna.;

    Sammanfattning : This study takes its basis in preliminary talks with stakeholders active in the development of the city center in Sandviken. Sandviken is a small town that like many other cities has experienced both economic and demographic stagnation. This is due to the great extent of external retail which affects the economics of city core negative. LÄS MER