Sökning: "Christian Brams"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Brams.

  1. 1. Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Leirup; Christian Brams; Alexander Waldo; [2021]
    Nyckelord :Government grants; Generally Accepted Accounting Principles; Covid-19; IAS 20; K3; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. LÄS MER