Sökning: "Christine Bark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christine Bark.

  1. 1. Tillit i servicelandskap : En studie om tillit i traditionella servicelandskap och betydelsen tillit har för kunders relationer med företag inom detaljhandeln.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Jenny Bark; Matilda Karlsson; Christine Wulff; [2014]
    Nyckelord :servicescape; trust; relationships; customers; companies; retailing; risk; value creation; customer behavior; servicelandskap; tillit; relationer; kunder; företag; detaljhandeln; risker; värdeskapande; kundbeteende;

    Sammanfattning : Forskningsfrågor På vilka sätt visar företag inom detaljhandeln tillit eller brist på tillit till sina kunder i servicelandskap? På vilka sätt upplever kunder att företags visade tillit eller brist på tillit i servicelandskap påverkar deras relationer med företagen? Syfte Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för hur kunders relationer med företag inom detaljhandeln påverkas av om företag visar tillit eller brist på tillit i servicelandskap. Det kommer att uppnås genom att analysera servicelandskaps utformning samt kunders upplevelser av hur företag visar eller inte visar förtroende för sina kunder i servicelandskap. LÄS MER