Sökning: "Christoffer Snobl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christoffer Snobl.

  1. 1. SVERIGE, OECD & SKATTEPARADISEN - ur tre maktperspektiv

    C-uppsats,

    Författare :Christoffer Snobl; [2008-04-28]
    Nyckelord :OECD; utlandsenheten; skatteverket; skatteparadis; skatteflykt; informationsutbytesavtal; transparens; skatteharmonisering; banksekretess; skadliga skattepraktiker; skadliga skatteregimer;

    Sammanfattning : Syftet är att beskriva en maktkamp mellan Sverige, Norden och OECD å ena sidan, ochskatteparadisen och med dem förtrogna skatteplanerare å den andra. Jag ämnar med attutröna det senaste decenniets faktiska utveckling av skatteparadisen – deras fortbestånd,framgång eller eventuella nedgång. LÄS MER