Sökning: "Claudia Wahlöö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Wahlöö.

  1. 1. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
    Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

    Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER