Sökning: "Daniel afsah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel afsah.

  1. 1. Ukraina som nation & stat : En studie om hur etniska motsättningar kan vara ett hinder för demokratiseringsprocessen & hur det skulle kunna lösas.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Daniel Afsah; [2018]
    Nyckelord :Ukraine; Russia; European Union; Ethnic divisions; democracy process; Konsociational Democracy; Dilemmas of democracy;

    Sammanfattning : The purpose with this study is to investigate, scrutinize and to understand the current political situation in Ukraine and why it has not been progressed. The disastrous democratic process and the country´s existing and indefatigable problems are studied through dynamics that deals with the country’s ethnic divisions and the conflict with Russia regarding several regions in Ukraine. LÄS MER