Sökning: "David Karlsson Jamous"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Karlsson Jamous.

  1. 1. Varumärke och genus: Formgivning av en visuell identitet för ett fiktivt klädmärke med fokus på att uppfattas genusneutralt

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :David Karlsson Jamous; [2018]
    Nyckelord :könsneutralitet; gender; varumärke; klädvarumärke; grafisk; design;

    Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädvarumärke kan tas fram för att uppfattas könsneutralt. Könsneutralt i denna studie definieras som något som inte uppfattas specifikt maskulint eller feminint. Studien begränsas till varumärkesnamn, logotyp, färg och typografi. LÄS MER