Sökning: "Denie Denozza"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denie Denozza.

  1. 1. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
    Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

    Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER