Sökning: "Elias Östman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Östman.

  1. 1. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
    Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER