Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. Tematisk analys användes för att analysera materialet och visade sex huvudteman relaterade till stress. 1) Skolpolitiken, 2) Mitt ansvar “lyckas”, 3) Lärarens roll, 4) Social broms och gas, 5) Stressen som norm och 6) Studier och fritiden. Studiens resultat visar att respondenternas stress är kopplat till faktorer som kan härledas till främst politik, lärarens sätt att utföra sitt arbete, normer, värderingar och grupprocesser. Respondenternas välmående relateras till främst ansvarstagande och beskrivs i yttringar av fysiska och psykiska symptom. Resultatet är i linje med tidigare forskning kring stress men skiljer sig från tidigare studier i att det är ett samlat resultat av olika faktorer som samspelar för en specifik grupp som annars återfinns i främst kvantitativa data. Förståelsen för denna grupp elever ses här ur ett helhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)