Sökning: "Elin Hillén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Hillén.

  1. 1. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER