Sökning: "Emelie Aste"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Aste.

  1. 1. Emittering av Gröna Obligationer för Börsnoterade Nordiska Bolag : - En eventstudie om aktieavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emelie Aste; Hugo Åström; [2020]
    Nyckelord :Obligation; Grön obligation; Abnormal; Avkastning; Eventstudie; Norden;

    Sammanfattning : .... LÄS MER