Sökning: "räntekostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet räntekostnad.

 1. 1. Immateriella tillgångars inverkan på ett företags finansiering : En studie på onoterade svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Agorelius; Anna Ek; [2018]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Intellektuellt kapital; Skuldränta; Räntekostnad;

  Sammanfattning : I takt med att samhällsekonomin har blivit mer kunskapsbaserad har ett företags immateriella tillgångar fått en allt mer betydelsefull roll. Immateriella tillgångar medför dock flera aspekter av osäkerhet, bland annat hur äganderätten ska bestämmas, hur ett tillförlitligt värde ska beräknas samt vilka kriterier som ska gälla för att få ta upp den till redovisning. LÄS MER

 2. 2. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill och dess påverkan på svenska börsbolags räntekostnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Grönberg; Johanna Moberg; [2016-06-16]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; Goodwill; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Räntekostnad; Noterade företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Behandlingen av goodwill inom redovisning har länge varit ettomdiskuterat ämne. Företag som redovisar enligt IFRS skall årligen testa goodwill förnedskrivningsbehov. Eftersom IFRS är ett principbaserat regelverk finns möjlighet tillsubjektiva inslag och vinstmanipulering för företagsledningen. LÄS MER

 3. 3. Användandet av revisor i små företag : Effekter på räntekostnad och skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Inga Andersson; Kristoffer Scott; [2015]
  Nyckelord :revisionsplikt; revisor; ränta; skuldsättningsgrad; mikroföretag; agentteori;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för 97 % av Sveriges företag; målet med regleringen var att minska företagens kostnader. Tidigare forskning indikerar att avsaknaden av revisor kan leda till högre kreditkostnader. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara : En studie i hur oberoende styrelseledamöter påverkar rollerna som övervakare och resursgivare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Svensson; Pernilla Bjelke; [2015]
  Nyckelord :oberoende; styrelseledamöter; bolagsstyrning; övervakning; resursgivning; revisionskostnad; räntekostnad; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av flertalet företagsskandaler runt om i världen har efterfrågan på effektiva regleringar för kontroll av företagen ökat. Ett resultat av detta är de bolagsstyrningskoder som blivit allt vanligare. En av grundpelarna i koderna är oberoende styrelseledamöter eftersom detta anses förbättra övervakningen. LÄS MER

 5. 5. Reporäntans effekt på fastighetsaktier

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Gustav Linders; Oscar Magnusson; [2015]
  Nyckelord :repo rate; effect; real estate market; required rate of return; event study; reporänta; effekt; fastighetsmarknad; avkastningskrav; eventstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fastställa hur reporäntebeslut påverkar fastighetsaktiemarknaden. Vihar undersökt 67 tidsintervall på tio dagar där annonseringen av reporäntebesluten utgörmittpunktenerna och har följaktligen läst av reporäntans kortsiktiga effekt på fastighetsaktier. LÄS MER