Sökning: "ränta"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet ränta.

 1. 1. Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Dahlberg; Fabian Halvardsson; Felix Persson; [2022]
  Nyckelord :Relationsinriktad kreditgivning; transaktionsinriktad kredigivning; kreditbedömning; affärsrelationer; banker; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen Seminariedatum: 3 juni 2022. Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetens roll vid kreditgivning till stora företag : En studie om svenska storbankers upplevelse av hur hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningen till stora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alina Sjöberg; Maja Olsson; [2022]
  Nyckelord :Lending; Sustainability aspects; EU-Taxonomy; Kreditgivning; Hållbarhetsaspekter; EU-Taxonomin;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett område som fått stort fokus i samhället och samhällets aktörer är idag mer medvetna om hållbarhetens problematik och dess konsekvenser. Banksektorn har en viktig roll för den hållbara utvecklingen och därför är det av stor vikt att bankerna tar hänsyn till hållbarhet för att medverka till att företag bedriver en hållbar verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Solcellspark på jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Carl Filip Axelsson; [2022]
  Nyckelord :förnybar energi; solenergi; solar energy; solceller; fossilfri el; investment calculation;

  Sammanfattning : Solcellsparker är en aktuell fråga för många lantbruksföretag och innan företagen investerar i en solcellspark eller arrenderar ut mark till en solcellspark finns det frågor som måste redas ut. Till exempel finns det idag en möjlighet att välja om man som lantbrukare antingen ska arrendera ut marken till ett företag som monterar och ansvarar för solcellerna eller om man som lantbrukare själv ska stå för hela investeringen och inte blanda in något annat företag eller om man kan använda marken till andra ändamål till exempel jordbruk. LÄS MER

 5. 5. Värdebolag vs tillväxtbolag i en lågräntemiljö 2010-2019 : En jämförande studie mellan två investeringsstrategier genom beräkning av den riskjusterade avkastningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Claes Hardenbildt Nilsson; Samuel Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Ränta; P E-tal; P B-tal; Värde; Tillväxt; Riskjusterad avkastning; Portfölj teori; Effektiva marknads hypotesen; Faktormodeller.;

  Sammanfattning : Intresset för sparande och aktiemarknaden har ökat kraftigt på senare år. Det kan delvis förklaras av att aktiemarknaden har blivit betydligt mer lättillgänglig med den digitala utvecklingen vilket har skapat nya förutsättningar för privatsparare att ta del av aktiemarknaden. LÄS MER