Sökning: "Emily Marshall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Marshall.

  1. 1. Enhetschefens hantering kring en föränderlig personalsituation. : - En kvalitativ studie om ledarskap inom kommunal äldreomsorg.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Emily Marshall; Eva Robertsson; [2017]
    Nyckelord :Social work; leadership; municipal eldercare; social relations; sustainable workplace and social changes.; Socialt arbete; ledarskap; kommunal äldreomsorg; sociala relationer; hållbar arbetsplats och samhällsförändringar.;

    Sammanfattning : Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete.   Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. LÄS MER