Sökning: "Emma Byström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Byström.

 1. 1. Kartläggning av kylkompressorer : Baserad på katalogdata från kompressortillverkare

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Byström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden. LÄS MER

 2. 2. Att leva med djävulens sjukdom (ALS) och behovet av livsförlängande behandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Byström; Emma Larsson; [2017]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; ALS; Life support care; Patients perspectives; Decision-making; Amyotrofisk lateral skleros; ALS; Livsuppehållande behandling; Patientperspektiv; Beslutprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en ovanlig sjukdom vars sjukdomsförlopp kan gå mycket fort. Det är vanligt att patienter med ALS får livsuppehållande behandlingar för att förlänga livet och för att förbättra livskvaliteten. Olika typer av behandling används för denna patientgrupp. LÄS MER

 3. 3. Mediebilden av EU En kvantitativ innehållsanalys av svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Byström; Emma Eng; [2015-08-13]
  Nyckelord :Mediebild; EU; lokala morgontidningar; storstadspress; landsortspress;

  Sammanfattning : Titel Mediebilden av EU – En kvantitativ innehållsanalys av svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsortFörfattare Emma Byström och Emma EngUppdragsgivare RegeringskanslietKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, GöteborgsuniversitetTermin Vårterminen 2015Handledare Nicklas HåkanssonSidantal 60 (inklusive bilagor)Antal ord 17 400Syfte Att undersöka mediebilden av EU i svenska lokala morgontidningar från storstad och landsort under vinterhalvåret 2014/2015Metod Kvantitativ innehållsanalysMaterial Dagens Nyheter, Hallandsposten, Svenska Dagbladet samt Västerbottens-KurirenHuvudresultatStudiens resultat visar att mediebilden av EU skiljer sig åt i svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort på flera sätt. Landsortspressen har en avsevärt mindre frekvent EU-rapportering men uppvisar samtidigt en i förhållande till storstadspressen merläsartillgänglig EU-rapportering ur flera aspekter. LÄS MER