Sökning: "Emma Walde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Walde.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Emma Walde; Cecilia Isaksson; [2017]
    Nyckelord :Barncancer; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 320 barn i cancer i Sverige. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas inte bara barnet utan även hela familjen. Sjuksköterskan ska fungera som stöd både för patienten och dess anhöriga. Joyce Travelbees teori har varit utgångspunkt i denna studie. LÄS MER