Sökning: "Eva Modén Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Modén Danielsson.

  1. 1. Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Caroline Åsroth; Eva Modén Danielsson; [2020]
    Nyckelord :district nurses; health-promotion work; person-centered care; unhealthy living habits; qualitative interview study; distriktssköterskor; hälsofrämjande arbete; kvalitativ intervjustudie; ohälsosamma levnadsvanor; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: De vanor som främst påverkar hälsan negativt är en eller fler av följande; ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, daglig tobaksrökning, samt riskbruk av alkohol. Distriktssköterskor har inom primärvården uppgiften att stödja och motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor till en förändring. LÄS MER