Sökning: "Fanny Boman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Boman.

 1. 1. Är det redovisade resultatet pålitligt? : En kvantitativ studie om sambandet mellan frivillig revision och resultatmanipulation i små svenska aktiebolag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Kråik; Fanny Boman; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; resultatkvalitet; diskretionära periodiseringar; frivillig revision; små aktiebolag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:                       Boman Fanny                         Kråik Caroline                                         (97/03/17)                              (94/10/02)                 Titel: Är det redovisade resultatet pålitligt? - En kvantitativ studie om sambandet mellan frivillig revision och resultatmanipulation i små svenska aktiebolag                                                   Handledare: Peter Dahlin Nyckelord: Resultatmanipulation, resultatkvalitet, diskretionära periodiseringar, frivillig revision, små aktiebolag Forskningsfråga: Hur skiljer sig graden av resultatmanipulation i små svenska aktiebolag av att genomgå respektive inte genomgå revision för de företag som är undantagna revisionsplikt?     Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan den frivilliga revisionen och resultatkvaliteten i små svenska aktiebolag.         Metod:  En kvantitativ studie som består av sekundärdata från 15 859 stycken små aktiebolags årsredovisningar för åren 2018 och 2019. LÄS MER

 2. 2. Skapar aktiekapitalkravet trovärdiga och seriösa aktiebolag? : - En kvalitativ studie om aktiekapitalkravet utifrån tre intressentgruppers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Kråik; Fanny Boman; Caroline Arih; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken betydelse har aktiekapitalkravet för trovärdigheten och seriositeten i                    privata aktiebolag? Syfte: Studiens syfte är att beskriva intressenters syn på aktiekapitalkravets betydelse i svenska privata aktiebolag, utifrån ett trovärdighet- och seriositetsperspektiv. Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts på sex olika respondenter. LÄS MER

 3. 3. Artificell intelligens inflytande på tillitsfulla kundrelationer inom digital marknadsföring. : En kvalitativ studie om hur företag kan bygga tillitsfulla kundrelationer i samband med artificiell intelligens som marknadsföringsverktyg.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Felicia Boman; Frida Eriksson; Fanny Vesterberg Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence AI ; digital marketing; digital communication; customer relations and trust.; Artificiell intelligens AI ; digital marknadsföring; digital kommunikation; kundrelationer och tillit.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det digitala samhället har under de senaste åren utvecklats drastiskt då artificiell intelligens har fått en större roll. Flertal företag har börjat se potential med att tillämpa artificiell intelligens inom digitala marknadsföringssyften med kunder. LÄS MER