Sökning: "Gustav Simon"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Gustav Simon.

 1. 1. Strategier för att resonera proportionellt : En litteraturstudie om elevers val av strategi vid olika typer av proportionalitetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gustav Bogren; Simon Svensson; [2021]
  Nyckelord :Proportionellt resonemang; strategier; proportionalitetsproblem; grundskola; proportionalitet;

  Sammanfattning : Att kunna resonera proportionellt är en grundläggande förmåga som elever behöver utveckla i grundskolan. Många elever upplever dock utmaningar med att resonera proportionellt, vilket kan leda till problem med den högre matematiken. LÄS MER

 2. 2. Tänk på barnen : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar och samverkar för att efterleva FN:s barnkonvention.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Simon Adler Henke; Gustav Glöersen; [2021]
  Nyckelord :The Convention on the Rights of the Child; Social Services; Childhood sociology; Collaborative theory.; Barnkonventionen; socialtjänsten; barndomssociologi; samverkansteori;

  Sammanfattning : Barnkonventionen ratificerades i Sverige för 31 år sedan och inkorporerades i svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen betraktar barn som rättighetsbärare. LÄS MER

 3. 3. Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Estebanez Groth; Gustav Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :business support; business subsidies; covid-19; coronavirus pandemic; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av komplett system för rapportering och granskning av avfallsdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Holmkvist; Henrik Larsson Edström; Moltas Enåkander; Mirna Ghazzawi; Simon Hermansson; Anton Nylund; Gustav Stappe Renner; Robin Simonsson; [2021]
  Nyckelord :System development; waste management; cloud application; mobile development; react native; react; AWS; MySQL; Scrum; avfallshantering; granskning; molnapplikation;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklingen av ett system som möjliggör för rapportering och granskning av avfallsdata. Systemet består av en mobilapplikation och en webbapplikation som utvecklats med React Native respektive React, en databas som utvecklats med MySQL och en back-end bestående av tjänster som erbjuds av Amazon Web Services. LÄS MER

 5. 5. Val av elektrisk motor till separat drivet kraftuttag för tunga fordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Simon Sjöblom; Gustav Tidblom; [2021]
  Nyckelord :Electrification; electric motor; electric driveline; electric powered heavy vehicle; power take-off; electric power take-off; ePTO; model development; design research; DRM; Elektrifiering; elektrisk motor; elektrisk drivlina; elektrisk drivna fordon; elektrisk drivna tungafordon; kraftuttag; elektriskt kraftuttag; ePTO; modellutveckling; design research; DRM;

  Sammanfattning : I en tid kännetecknat av en strävan efter ett mer hållbart samhälle, med utformade långsiktiga klimatmål för förnyelsebara energikällor och minskade utsläpp, arbetar fordonsutvecklare med att ta fram alternativ till förbränningsmotorer. För att nå satta klimatmål och samtidigt förbättra arbetsmiljön med minskat buller anses en elektrisk drivlina som ett troligt alternativ. LÄS MER