Sökning: "HFD 2021 ref. 33"

Hittade 1 uppsats innehållade orden HFD 2021 ref. 33.

  1. 1. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
    Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

    Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER