Sökning: "Henrik Hasselström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Hasselström.

  1. 1. Tillgänglighet på Försvarsmaktens personal i fred och kris

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Mikael Jersby; Henrik Hasselström; [2022]
    Nyckelord :Tillgänglighet; resursbaserat synsätt; dynamiska förmågor; humankapital;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en insikt över tillgängligheten, under fred och kris, hos de olika personalkategorierna; värnpliktiga, kontinuerligt- och tidvis anställa gruppchefer och soldater, samt att föreslå åtgärder för att öka tillgängligheten.  Det saknas idag vetenskapligt grundad kunskap om personell tillgänglighet inom Försvarsmakten. LÄS MER