Sökning: "Hugo Muhrbeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Muhrbeck.

  1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
    Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

    Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER