Sökning: "IT kostnader bank"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden IT kostnader bank.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. AI inom svenska industrier : En marknadsanalys med designförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap; Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jens Klarén; Jesper Forsström Malm; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; bank- och försäkringsbranschen; offentliga sektorn; detaljhandeln; skogsindustrin; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Svenska företag måste ständigt förbättra sin position på marknaden där artificiell intelligens (AI) fungerar som ett verktyg för ökad konkurrenskraft. AI är däremot ett komplicerat, odefinierat och hypat begrepp som gör det svårt för företag att lyckas med ökad produktivitetoch minskade kostnader. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning in credit risk : Evaluation of supervised machine learning models predicting credit risk in the financial sector

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Love Lundström; Oscar Öhman; [2019]
  Nyckelord :Credit risk; probability of default; Logistic regression; Neural network; Decision tree; Random Forest; Kredit risk; sannolikheten att fallera; Logistisk regression; Neurala nätverk; Decision Tree; Random Forest;

  Sammanfattning : When banks lend money to another party they face a risk that the borrower will not fulfill its obligation towards the bank. This risk is called credit risk and it’s the largest risk banks faces. According to the Basel accord banks need to have a certain amount of capital requirements to protect themselves towards future financial crisis. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens och maskinlärning i finansbranschen

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Christian Ekenstedt; Gustaf Holmström; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; machine learning; compliance; regulations; financial institution; bank; Artificiell intelligens; maskininlärning; compliance; regelverk; finansiellt institut; bank;

  Sammanfattning : För att alltid kunna erbjuda sina tjänster som ett finansiellt institut så är det viktigt att alltid vara informerad och uppdaterad när nya regelverk träder i kraft. Idag bidrar det till höga kostnader då det till stor del sker med humanitär kraft. LÄS MER

 5. 5. Arbetsberedningar i produktion : En analys av arbetsberedning med syfte att effektivisera och förbättra produktionen på Peab

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Michaela Eriksson; Julia Andersson; [2017]
  Nyckelord :Work preparation; bank of experience; quality controls; work environment; Peab; Arbetsberedning; erfarenhetsåterföring; egenkontroll; arbetsmiljö; Peab;

  Sammanfattning : Studier visar att god planering sänker omkostnader och kostnader för ÄTA-arbeten. Det innebär att genomtänkt planering blir en allt viktigare faktor för att kunna minska kostnader för slöseri samt uppnå en effektiv produktion och god kvalitet. Ett hjälpmedel för att uppfylla detta är verktyget arbetsberedning. LÄS MER