Sökning: "Jamal Bouzra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jamal Bouzra.

  1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
    Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

    Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER